4ESO EM Especies e Medios

EM


LINK / O Ecosistema
LINK / Adaptación e Distribución de Especies

3ESO SE A Saúde e a Enfermidade

SE
A OMS define o estado de saúde como un completo BENESTAR (físico, mental e social).

LINK / Conceptos Xerais
LINK / Constantes Vitais

3ESO FR Función de Reprodución

FR
O nacemento de novos individuos que substituirán aos que morren é fundamental para evitar a desaparición da especie. A Función de Reprodución é, pois, básica para asegurar a supervivencia.

LINK / Sistema Reprodutor Masculino
LINK / Sistema Reprodutor Feminino
LINK / FNPX
LINK / O Nacemento
LINK / Reprodución Asistida

LINK / Métodos Anticonceptivos

4ESO DT Deformacións Terrestres

DT
As deformacións terrestres son consecuencia das forzas que actúan e son testemuñas de procesos xeolóxicos do pasado. Unha análise destas deformacións vai permitir comprender a magnitude desas forzas

LINK / Esforzos e Deformacións
LINK / Dobras
LINK / Fracturas

A REPRODUCIÓN

ACTIVIDADE A / FNPX
 1. Define o proceso de FECUNDACIÓN (nesta definición deben incluirse as palabras: “Trompas de Falopio” e “relación sexual”).
 2. Define o que se coñece como EMBRIÓN (nesta definición debe incluirse a palabra “cigoto”).
 3. Define o proceso de NIDACIÓN (nesta definición deben incluirse as palabras: “endometrio” e “ramificacións”).
 4. Indica a función da PLACENTA.
 5. Indica a estrutura dun CORDÓN UMBILICAL.
 6. Define BOLSA AMNIÓTICA.
 7. Define XESTACIÓN.
 8. Debuxa a sección do cordón umbilical tal e como se mostra:


Perivascular Wharton´s Jelly: Xelatina de Wharton Perivascular
Subamniotic Wharton´s Jelly: Xelatina de Wharton Subamniótica
Intervascular Wharton´s Jelly: Xelatina de Wharton Intervascular
Allantois: Alantoides
Umbilical Cord Lining: Revestimento do Cordón Umbilical
Umbilical Epithelium: Epitelio Umbilical
Umbilical Vein: Vea Umbilical
Umbilical Artery: Arteria Umbilical


ACTIVIDADE B / O Nacemento
 1. Observa con atención o vídeo que se adxunta.
 2. Comenta brevemente as fases do parto (con información do libro ou do vídeo).
 3. Define: amniocentese e cesárea.
ACTIVIDADE C / Reprodución Asistida 

Inseminación Artificial
- Observa con atención o vídeo que se adxunta sobre a Inseminación Artificial. 
- Indica os 6 REQUISITOS, que se mencionan no vídeo, que deben considerarse para aumentar as probabilidades de éxito na Inseminación Artificial. 
- Comenta brevemente e de xeito xeral este proceso (LIBRO).Fecundación in Vitro (FIV) e transferencia de Embrións (TE)
- Observa con atención o vídeo que se adxunta sobre a FIV+TE. 
- Neste vídeo inclúense dous posibles opcións para provocar a unión dun óvulo y e dun espermatozoide: de Forma Convencional ou ben a través da ICSI (intracytoplasmic sperm injection / inyección intracitoplasmática de espermatozoides). Comentas estes dous procesos dacordo co que se observa no vídeo.
- Comenta brevemente e de xeito xeral as fases deste proceso (LIBRO).


Vulcanismo e Sismicidade

EXERCICIO A / Vulcanismo 
Vulcanismo nas Dorsais / PÁXINA 136
1. Explica as dúas causas que orixinan a fusión de rochas nas zonas de placas diverxentes.

2. Nestas zonas de diverxencia, que ocorre coa rocha fundida?.
 

Vulcanismo nas Zonas de Subdución / PÁXINA 137
1. Explica as dúas causas que orixinan a fusión de rochas nas zonas de subdución.
2. Nas zonas de subdución, que pode ocorrer coa rocha fundida?.
 

Vulcanismo Intraplaca / PÁXINA 137
1. Define o concepto de Vulcanismo Intraplaca.
2. Define “Punto Quente”.
3. Explica en detalle a formación dun Punto Quente.
4. Representa graficamente a formación dun Punto Quente incluindo a Capa D e o correspondente Penacho Térmico.


EXERCICIO B / Sismicidade
Para realizar esta actividade deben consultarse as PÁXINAS 138 / 139

1. Explica a orixe dun terremoto.
2. Define o concepto de “falla”.

3. Comenta os tres tipos de terremotos que pode haber en función da profundidade do foco sísmico.
4. Califica os terremotos das Zonas de Subdución e indica o tipo dos mesmos.
5. Califica os terremotos das Límites ou Fallas Transformantes e indica o tipo dos mesmos.
6. Califica os terremotos das Dorsais e indica o tipo dos mesmos.
7. Cal é a causa de que non existan terremotos orixinados na mesosfera?.


SISTEMA REPRODUTOR Feminino

EXERCICIO A
Para realizar este exercicio debe consultarse a páxina 128 do libro <link>.

 1. Representa graficamente o sistema reprodutor feminino, en vista frontal, utilizando o modelo que se adxunta.
 2. Identifica no debuxo as seguintes partes: TROMPA DE FALOPIO, ÚTERO, ENDOMETRIO (*), COLO UTERINO, VAXINA e OVARIO.
 3. Comenta brevemente (**) cada unha das citadas partes.

(*) O endometrio aparece representado neste debuxo en forma de bandas granates que bordean o útero.
(**) Comentar brevemente implica aportar información relevante en poucas palabras.


EXERCICIO B
Para realizar este exercicio debe consultarse a páxina 129 do libro <link>.

 1. Representa graficamente un óvulo, identificando e comentando as súas partes (núcleo, vitelo e coroa).
 2. A ovulación é o proceso no cal un folículo ovárico maduro libera un óvulo. Cando comezan as ovulacións?.
 3. Indica o número de ovulacións promedio dunha muller ao longo da súa vida.
 4. Define MENOPAUSA.

EXERCICIO C
Para realizar este exercicio debe consultarse o texto adxunto.
 1. Indica o INICIO e o FINAL dun ciclo menstrual.
 2. Duración dun ciclo menstrual.
 3. Explica moi claramente cal é o período de máxima fertilidade.
 4. Indica o momento no que se produce a ovulación.


SISTEMA REPRODUTOR Masculino

EXERCICIO A
Para realizar este exercicio debe consultarse a páxina 130 do libro <link>.

 1. Representa graficamente o sistema reprodutor masculino, en vista lateral, utilizando o modelo que se adxunta.
 2. Identifica no debuxo as seguintes partes: TESTÍCULO, ESCROTO, PENE, GLANDE, PREPUCIO, EPIDÍDIMO, ESPERMIDUTO, URETRA, VESÍCULA SEMINAL e PRÓSTATA.
 3. Comenta brevemente (*) cada unha das citadas partes.
(*) Comentar brevemente implica aportar información relevante en poucas palabras.


EXERCICIO B
Para realizar este exercicio debe consultarse a páxina 131 do libro <link>.

 1. Representa graficamente un espermatozoide, identificando e comentando as súas partes (cabeza, núcleo e flaxelo).
 2. Onde se forman os espermatozoides?.
 3. Describe os tubos seminíferos.
 4. Indica a tasa de fabricación (número de espermatozoides que se fabrican en 1 segundo) e a duración da formación dun espermatozoide.
 5. Representa graficamente e comenta o proceso de fabricación de espermatozoides.
 6. O líquido seminal contén 100 millóns de espermatozoides en cada mililitro (ml). Calcula cantos espermatozoides se emitirán nunha exaculación normal de 3,5 ml?.

FONDOS OCEÁNICOS / Marie TharpUTILIZAD LOS SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO
(ver configuración)

Placas Litosféricas


<para ampliar estas imaxes>
LEFT-Click sobre a imaxe
+
RIGHT-Click (VER IMAXE)

O interior terrestre 02

MECHANICAL LAYERS

ACTIVIDADE
Representa nun CUADRANTE CIRCULAR (raio 10 cm aproximadamente) a división interna do planeta Terra atendendo ao comportamento mecánico e ao seu estado físico.
Esta representación non será realizada a escala e debe incluirse a seguinte información:

 1. Nome e propiedades das capas
 2. Nome e localización das descontinuidades
 3. Datos de profundidade (km) <NESTE APARTADO DEBEN APORTARSE TODOS OS DATOS POSIBLES, MÍNIMOS, MÁXIMOS E MEDIOS>


NOTA
Adjunto la parte del libro necesaria para realizar esta actividad por si alguien no tiene el libro en casa.


O interior terrestre 01

COMPOSITIONAL LAYERS

ACTIVIDADE
Representa nun CUADRANTE CIRCULAR (raio 10 cm aproximadamente) a división interna do planeta Terra atendendo á composición do mesmo.
Esta representación non será realizada a escala e debe incluirse a seguinte información:

 1. Nome e composición das capas
 2. Nome e localización das descontinuidades
 3. Datos de profundidade (km) <NESTE APARTADO DEBEN APORTARSE TODOS OS DATOS POSIBLES, MÍNIMOS, MÁXIMOS E MEDIOS>


NOTA
Adjunto la parte del libro necesaria para realizar esta actividad por si alguien no tiene el libro en casa.

Sistema Nervioso

PARA QUIENES NO TENGAN LIBRO <link>

<para ampliar estas imaxes>
LEFT-Click sobre a imaxe
+
RIGHT-Click (VER IMAXE)ACLARACIÓNS 
Neuronas a + b. Estes dous apartados realízanse conxuntamente coa representación gráfica da neurona e débese incluir a traducción do texto adxunto en inglés.
Neuronas c. As partes que deben comentarse son: Corpo Neuronal, Dendritas e Axón (páxina 90). Toda a información que se inclúe no libro de texto é importante.
Tipos de Neuronas b. Deberedes debuxar cada un dos tipos de neuronas. As frechas vermellas representan o sentido de desprazamento dos impulsos nerviosos. Tamén deberedes indicar o tipo de neurona que se representa en cada caso (Sensitiva, de Asociación ou Motora).
Os debuxos deben realizarse con detalle.
Sinapses  a. A definición de Impulso Nervioso debe construirse coa información que aporta a primeira liña do primeiro párrafo da páxina 91. O resto do párrafo responde ás funcións dos ións sodio e potasio.
Sinapses b + c. Definicións incuidas na páxina 91.
Sinapses d. As funcións dos neurotransmisores se detallan nos dous últimos párrafos da páxina 91.
SNC a.O esquema é moi simple, debe incluir a información dos tres primeiros párrafos da páxina 93. Podedes utilizar o seguinte modelo:
SNC d. A definición de meninxite a tedes no propio documento do Sistema Nervioso.
SNC e. A información necesaria para realizar esta actividade está na páxina 94.
A estrutura externa e interna do cerebro se comenta no apartado sobre os hemisferios cerebrais.
Por se houbese algunha dúbida, a función do tálamo e regular información e as do hipotálamo e regular información e actuar como glándula (máis detalle no libro).
SNC f + g. A información necesaria para realizar esta actividade está na páxina 94. Non ten maior dificultade, simplemente que sepades distinguir o que é a localización destas partes do que é a estrutura das mesmas.
SNC h. A información necesaria para responder a esta actividade está na páxina 96, segundo y tercer párrafo.

SNP a. A información necesaria está na páxina 97, dous primeiros párrafos.
SNP b. A información necesaria está na páxina 97 dentro do bloque correspondente.
Estrutura (primeira frase).
Tipos (segunda frase).
Neste apartado de TIPOS tamén debe realizarse un pequeno esquema cos nomes dos XII tipos de nervios, simplemente poñedes o nome do nervio e buscades a través de internet se é de tipo motor, sensitivo ou mixto:


SNP c. A información necesaria está na páxina 97 dentro do bloque correspondente.
Estrutura: son 31 pares de nervios que saen da medula espiñal e cada par presenta ... plexos nerviosos (a sección ... debe completarse).
Tipos: Cervicais, dorsais, ... (a sección ... debe completarse).
Neste apartado de TIPOS tamén debe realizarse un pequeno esquema coa distribución secuencial dos diferentes nervios espiñais ou raquídeos tal e como aparece na citada páxina.

Geologic Time Scale


BOX LINK

INFOGRAFÍA 3ESO+ PROCESO

A  utilización de CANVA esixe rexistro previo.
A infografía debe realizarse en formato DIN A3 (297 x 420 mm).


A infografía debe ocupar dúas páxinas.
Unha para cada un dos sistemas.
Toda a información debe estar en galego. Podedes
utiliar o tradutor GAIO se tedes algunha dúbida.
Deberedes adecuar a cantidade de información
e o tamaño da letra ao espazo que tedes.
Unha vez finalizada a infografía
será descargada en formato PNG.


Unha vez descargada deberedes
por unha parte  imprimir o resultado en cor (DIN A3)
e por outra publicar as dúas imaxes en telegra.ph
poñendo nome completo e título co seguinte formato:


E por último uns pequenos consellos:
 

SÍNDROMES

Para cada uno de los siguientes síndromes:
Determina la anomalía cromosómica causante de cada uno de ellos.
Indica algunas características asociadas.


SÍNDROME DE DOWNSÍNDROME DE KLINEFELTERSÍNDROME DE TURNER


KON TIKI Final Work

TRABAJO


MAPA

TRAYECTORIA DE LA EXPEDICIÓN

 https://app.box.com/s/jxdksbj2953p7aqno94nvq6w199cy3g0
 
https://app.box.com/s/egs47l42t4szczrz3d7543wav5lqg988BIBLIOGRAFÍA

La expedición de la Kon Tiki
Autor: Thor Heyerdahl
Año: 1951

https://app.box.com/s/bp6wf9tp5i5p051wyl9ewth3ncrxa3n9
 

REPRESENTACIÓN DE TIKIS

Los primeros habitantes de Hawaii viajaron desde la Polinesia hace aproximadamente mil años cargando consigo sus convicciones religiosas y espirituales. Los distintos dioses de Hawaii y de la Polinesia fueron representados por tikis. El nombre tiki se refiere a distintos tipos de imágenes usadas en toda la Polinesia, desde imágenes que se empleaban en ceremonias de la tribu Maori en Nueva Zelanda, las esculturas moa en el este, hasta las imágenes de hoy en día de Hawaii.
En la mitología de la Polinesia, el tiki representa usualmente el primer ser humano en el planeta. Estas imágenes son utilizadas hoy en día en algunas culturas polinesias en contextos espirituales. No es poco común utilizar pequeños tikis para protegerse de la infertilidad en Nueva Zelanda.
Las estatuas tiki fueron talladas para representar la imagen de un Dios como una encarnación del poder (mana) de ese Dios. Con tikis bien tallados, tal vez las personas podrían obtener protección contra los daños, doblar la fuerza en los tiempos de guerra y ser bendecidos con cosechas exitosas.

EJEMPLOS / FORMAS Y PATRONES

 

ESTRUCTURA DE LA KON TIKICOCKLES - PROJECT

www.cockles-project.eu

ACTIVIDADES
 1. ¿Qué es el proyecto COCKLES?.
 2. ¿Qué beneficios aportan a la sociedad los berberechos? (Comentar detalladamente tres aspectos).
 3. Desde 2012 la MARTEILIOSIS está causando en Galicia mortalidades masivas de berberecho. Busca información relevante en internet sobre esta enfermedad.


BOLETÍN COCKLES 1