RELEVO CÁRSTICO

  1. Define o concepto de Rocha Calcaria.
  2. Comenta algunhas características destas rochas.
  3. Que é o que se coñece como Relevo Cárstico?.
  4. Representa graficamente as seguintes formas cársticas: sifón, dolina, estalactita, estalagmita, columna, sima e cañón.

EXEMPLO: SIFÓN