3ESO OCH Organización do Corpo Humano

CONCEPTOS PREVIOS

CÉLULA EUCARIOTA HUMANA

CÉLULA EUCARIOTA VEXETAL

CÉLULA PROCARIOTA

ACTIVIDADE

  • Explica o funcionamento dun CONO (exercicio 1 / páxina 23)
  • IMG <link>

FABRICACIÓN e SECRECIÓN de proteínas

  • Completa o seguinte esquema indicando a función de cada un dos orgánulos citados neste proceso.
  • IMG <link>
  • PROCESO <link>
NIVEIS DE ORGANIZACIÓN
TECIDOS
  • TÁBOA <link>
  • Respostas <link>
  • Exercicio 3 (páxina 22) <link>
  • Exercicio 4 (páxina 22) <link>

ESTÁNDARES
Bxb1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito.
Bxb2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características particulares de ambas.
Bxb2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal.
Bxb2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o mantemento da vida.
Bxb2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre elas.
Bxb3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación entre eles.
Bxb3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis importantes.
Bxb3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e asóciaos á súa función.
Bxb1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos e o material empregado.
Bxb1.3.2. Desenvolve con autono mía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados.