3ESO AN Dos Alimentos aos Nutrientes

NUTRICIÓN
SR / Estrutura
Recursos:
  • Deglutición (estos enlaces permiten visualizar a función da epiglote cerrando a larinxe durante a deglutición): <link1> <link2>
  • Traquea: <link>.
SR / Respiración
SD / Estrutura
SD / Glándulas
SD / Dixestión + Absorción

SC / Estrutura
  • VÍDEOS <link1> <link2>
  • Esquema
  • HEART <empty> <full>
SC / Sangue

SC / Compatibilidade Sanguínea

ESTÁNDARES
Bxb1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito.
Bxb3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os órganos, os aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición, e relaciónao coa súa contribución no proceso.
Bxb3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas funcións de nutrición.
Bxb3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excre tor, e o seu funcionamento.
Bxb3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas causas.