4ESO BLOQUE I

A EVOLUCIÓN DA VIDA I

-- link> Tasa de transferencia limítrofe
-- link> Célula eucariota + Célula procariota
-- link> Nutrición celular
-- link> Ciclo celular
-- link> Mitose + Meiose
-- link> ADN
-- link> Código xenético + Mutacións


ESTÁNDARES
Bxb1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a función dos orgánulos celulares e a relación entre. Morfoloxía e función.
Bxb1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, micrografías e esquemas gráficos.
Bxb1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as etapas do ciclo celular.
Bxb1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo.
Bxb1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os procesos e distingue o seu significado biolóxico.
Bxb1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes.
Bxb1.6.1. Recoñece a función do adn como portador da información xenética, e relaciónao co concepto de xene.
Bxb1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético.
Bxb1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos.