4ESO BLOQUE II

A EVOLUCIÓN DA VIDA II

Leis da Herdanza (LH)
-- link> LH Intro
-- link> LH Pisum Sativum
-- link> LH Hemofilia + Daltonismo
-- link> LH Sistema AB0

ESTÁNDARES
Bxb1.9.1.recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres.
Bxb1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza dosexo e a ligada ao sexo.
Bxb1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máisfrecuentes e o seu alcance social,e resolve problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas.
Bxb1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética.
Bxb1.13.1.describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva.
Bxb1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría xenética.
Bxb1.15.1.interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no campo da biotecnoloxía.
Bxb1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo.
Bxb1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e selección natural.
Bxb1.18.1.interpreta árbores filoxenéticas.
Bxb1.19.1.recoñece e describe as fases da hominización.