4ESO BLOQUE II

A EVOLUCIÓN DA VIDA II

Leis da Herdanza (LH)
-- link> LH Intro
-- link> LH Pisum Sativum
-- link> LH Hemofilia + Daltonismo
-- link> LH Sistema AB0

ESTÁNDARES
Bxb1.9.1.recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres.
Bxb1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza dosexo e a ligada ao sexo.
Bxb1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máisfrecuentes e o seu alcance social,e resolve problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas.
Bxb1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética.
Bxb1.13.1.describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva.
Bxb1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría xenética.
Bxb1.15.1.interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no campo da biotecnoloxía.
Bxb1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo.
Bxb1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e selección natural.
Bxb1.18.1.interpreta árbores filoxenéticas.
Bxb1.19.1.recoñece e describe as fases da hominización.

4ESO BLOQUE I

A EVOLUCIÓN DA VIDA I

-- link> Tasa de transferencia limítrofe
-- link> Célula eucariota + Célula procariota
-- link> Nutrición celular
-- link> Ciclo celular
-- link> Mitose + Meiose
-- link> ADN
-- link> Código xenético + Mutacións


ESTÁNDARES
Bxb1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a función dos orgánulos celulares e a relación entre. Morfoloxía e función.
Bxb1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, micrografías e esquemas gráficos.
Bxb1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as etapas do ciclo celular.
Bxb1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo.
Bxb1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os procesos e distingue o seu significado biolóxico.
Bxb1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes.
Bxb1.6.1. Recoñece a función do adn como portador da información xenética, e relaciónao co concepto de xene.
Bxb1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético.
Bxb1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos.

3ESO AN Dos Alimentos aos Nutrientes

NUTRICIÓN
SR / Estrutura
Recursos:
 • Deglutición (estos enlaces permiten visualizar a función da epiglote cerrando a larinxe durante a deglutición): <link1> <link2>
 • Traquea: <link>.
SR / Respiración
SD / Estrutura
SD / Glándulas
SD / Dixestión + Absorción

SC / Estrutura
 • VÍDEOS <link1> <link2>
 • Esquema
 • HEART <empty> <full>
SC / Sangue

SC / Compatibilidade Sanguínea

ESTÁNDARES
Bxb1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito.
Bxb3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os órganos, os aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición, e relaciónao coa súa contribución no proceso.
Bxb3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas funcións de nutrición.
Bxb3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excre tor, e o seu funcionamento.
Bxb3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas causas.

3ESO OCH Organización do Corpo Humano

CONCEPTOS PREVIOS

CÉLULA EUCARIOTA HUMANA

CÉLULA EUCARIOTA VEXETAL

CÉLULA PROCARIOTA

ACTIVIDADE

 • Explica o funcionamento dun CONO (exercicio 1 / páxina 23)
 • IMG <link>

FABRICACIÓN e SECRECIÓN de proteínas

 • Completa o seguinte esquema indicando a función de cada un dos orgánulos citados neste proceso.
 • IMG <link>
 • PROCESO <link>
NIVEIS DE ORGANIZACIÓN
TECIDOS
 • TÁBOA <link>
 • Respostas <link>
 • Exercicio 3 (páxina 22) <link>
 • Exercicio 4 (páxina 22) <link>

ESTÁNDARES
Bxb1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito.
Bxb2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características particulares de ambas.
Bxb2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal.
Bxb2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o mantemento da vida.
Bxb2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre elas.
Bxb3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación entre eles.
Bxb3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis importantes.
Bxb3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e asóciaos á súa función.
Bxb1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos e o material empregado.
Bxb1.3.2. Desenvolve con autono mía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados.

4ESO EM Especies e Medios

Estudo dos ecosistemas (do hábitat, dos seres vivos que o habitan e das relacións que se establecen).

LINK / O Ecosistema
LINK / Adaptación e distribución de especies
LINK / Relacións entre individuos
LINK / Diversidade
LINK / Niveis tróficos
LINK / Biomasa e produción nos ecosistemas

3ESO SE A Saúde e a Enfermidade

A OMS define o estado de saúde como un completo BENESTAR (físico, mental e social).

LINK / Conceptos Xerais
LINK / Constantes Vitais
LINK / Axentes Infecciosos

3ESO FR Función de Reprodución

FR
O nacemento de novos individuos que substituirán aos que morren é fundamental para evitar a desaparición da especie. A Función de Reprodución é, pois, básica para asegurar a supervivencia.

LINK / Sistema Reprodutor Masculino
LINK / Sistema Reprodutor Feminino
LINK / FNPX
LINK / O Nacemento
LINK / Reprodución Asistida

LINK / Métodos Anticonceptivos

4ESO DT Deformacións Terrestres

DT
As deformacións terrestres son consecuencia das forzas que actúan e son testemuñas de procesos xeolóxicos do pasado. Unha análise destas deformacións vai permitir comprender a magnitude desas forzas

LINK / Esforzos e Deformacións
LINK / Dobras
LINK / Fracturas

Vulcanismo e Sismicidade

EXERCICIO A / Vulcanismo 
Vulcanismo nas Dorsais / PÁXINA 136
1. Explica as dúas causas que orixinan a fusión de rochas nas zonas de placas diverxentes.

2. Nestas zonas de diverxencia, que ocorre coa rocha fundida?.
 

Vulcanismo nas Zonas de Subdución / PÁXINA 137
1. Explica as dúas causas que orixinan a fusión de rochas nas zonas de subdución.
2. Nas zonas de subdución, que pode ocorrer coa rocha fundida?.
 

Vulcanismo Intraplaca / PÁXINA 137
1. Define o concepto de Vulcanismo Intraplaca.
2. Define “Punto Quente”.
3. Explica en detalle a formación dun Punto Quente.
4. Representa graficamente a formación dun Punto Quente incluindo a Capa D e o correspondente Penacho Térmico.


EXERCICIO B / Sismicidade
Para realizar esta actividade deben consultarse as PÁXINAS 138 / 139

1. Explica a orixe dun terremoto.
2. Define o concepto de “falla”.

3. Comenta os tres tipos de terremotos que pode haber en función da profundidade do foco sísmico.
4. Califica os terremotos das Zonas de Subdución e indica o tipo dos mesmos.
5. Califica os terremotos das Límites ou Fallas Transformantes e indica o tipo dos mesmos.
6. Califica os terremotos das Dorsais e indica o tipo dos mesmos.
7. Cal é a causa de que non existan terremotos orixinados na mesosfera?.


FONDOS OCEÁNICOS / Marie TharpUTILIZAD LOS SUBTÍTULOS
EN CASTELLANO
(ver configuración)

Placas Litosféricas


<para ampliar estas imaxes>
LEFT-Click sobre a imaxe
+
RIGHT-Click (VER IMAXE)

O interior terrestre 02

MECHANICAL LAYERS

ACTIVIDADE
Representa nun CUADRANTE CIRCULAR (raio 10 cm aproximadamente) a división interna do planeta Terra atendendo ao comportamento mecánico e ao seu estado físico.
Esta representación non será realizada a escala e debe incluirse a seguinte información:

 1. Nome e propiedades das capas
 2. Nome e localización das descontinuidades
 3. Datos de profundidade (km) <NESTE APARTADO DEBEN APORTARSE TODOS OS DATOS POSIBLES, MÍNIMOS, MÁXIMOS E MEDIOS>


NOTA
Adjunto la parte del libro necesaria para realizar esta actividad por si alguien no tiene el libro en casa.


O interior terrestre 01

COMPOSITIONAL LAYERS

ACTIVIDADE
Representa nun CUADRANTE CIRCULAR (raio 10 cm aproximadamente) a división interna do planeta Terra atendendo á composición do mesmo.
Esta representación non será realizada a escala e debe incluirse a seguinte información:

 1. Nome e composición das capas
 2. Nome e localización das descontinuidades
 3. Datos de profundidade (km) <NESTE APARTADO DEBEN APORTARSE TODOS OS DATOS POSIBLES, MÍNIMOS, MÁXIMOS E MEDIOS>


NOTA
Adjunto la parte del libro necesaria para realizar esta actividad por si alguien no tiene el libro en casa.

Sistema Nervioso

PARA QUIENES NO TENGAN LIBRO <link>

<para ampliar estas imaxes>
LEFT-Click sobre a imaxe
+
RIGHT-Click (VER IMAXE)ACLARACIÓNS 
Neuronas a + b. Estes dous apartados realízanse conxuntamente coa representación gráfica da neurona e débese incluir a traducción do texto adxunto en inglés.
Neuronas c. As partes que deben comentarse son: Corpo Neuronal, Dendritas e Axón (páxina 90). Toda a información que se inclúe no libro de texto é importante.
Tipos de Neuronas b. Deberedes debuxar cada un dos tipos de neuronas. As frechas vermellas representan o sentido de desprazamento dos impulsos nerviosos. Tamén deberedes indicar o tipo de neurona que se representa en cada caso (Sensitiva, de Asociación ou Motora).
Os debuxos deben realizarse con detalle.
Sinapses  a. A definición de Impulso Nervioso debe construirse coa información que aporta a primeira liña do primeiro párrafo da páxina 91. O resto do párrafo responde ás funcións dos ións sodio e potasio.
Sinapses b + c. Definicións incuidas na páxina 91.
Sinapses d. As funcións dos neurotransmisores se detallan nos dous últimos párrafos da páxina 91.
SNC a.O esquema é moi simple, debe incluir a información dos tres primeiros párrafos da páxina 93. Podedes utilizar o seguinte modelo:
SNC d. A definición de meninxite a tedes no propio documento do Sistema Nervioso.
SNC e. A información necesaria para realizar esta actividade está na páxina 94.
A estrutura externa e interna do cerebro se comenta no apartado sobre os hemisferios cerebrais.
Por se houbese algunha dúbida, a función do tálamo e regular información e as do hipotálamo e regular información e actuar como glándula (máis detalle no libro).
SNC f + g. A información necesaria para realizar esta actividade está na páxina 94. Non ten maior dificultade, simplemente que sepades distinguir o que é a localización destas partes do que é a estrutura das mesmas.
SNC h. A información necesaria para responder a esta actividade está na páxina 96, segundo y tercer párrafo.

SNP a. A información necesaria está na páxina 97, dous primeiros párrafos.
SNP b. A información necesaria está na páxina 97 dentro do bloque correspondente.
Estrutura (primeira frase).
Tipos (segunda frase).
Neste apartado de TIPOS tamén debe realizarse un pequeno esquema cos nomes dos XII tipos de nervios, simplemente poñedes o nome do nervio e buscades a través de internet se é de tipo motor, sensitivo ou mixto:


SNP c. A información necesaria está na páxina 97 dentro do bloque correspondente.
Estrutura: son 31 pares de nervios que saen da medula espiñal e cada par presenta ... plexos nerviosos (a sección ... debe completarse).
Tipos: Cervicais, dorsais, ... (a sección ... debe completarse).
Neste apartado de TIPOS tamén debe realizarse un pequeno esquema coa distribución secuencial dos diferentes nervios espiñais ou raquídeos tal e como aparece na citada páxina.

INFOGRAFÍA 3ESO+ PROCESO

A  utilización de CANVA esixe rexistro previo.
A infografía debe realizarse en formato DIN A3 (297 x 420 mm).


A infografía debe ocupar dúas páxinas.
Unha para cada un dos sistemas.
Toda a información debe estar en galego. Podedes
utiliar o tradutor GAIO se tedes algunha dúbida.
Deberedes adecuar a cantidade de información
e o tamaño da letra ao espazo que tedes.
Unha vez finalizada a infografía
será descargada en formato PNG.


Unha vez descargada deberedes
por unha parte  imprimir o resultado en cor (DIN A3)
e por outra publicar as dúas imaxes en telegra.ph
poñendo nome completo e título co seguinte formato:


E por último uns pequenos consellos:
 

SÍNDROMES

Para cada uno de los siguientes síndromes:
Determina la anomalía cromosómica causante de cada uno de ellos.
Indica algunas características asociadas.


SÍNDROME DE DOWNSÍNDROME DE KLINEFELTERSÍNDROME DE TURNER


KON TIKI Final Work

TRABAJO


MAPA

TRAYECTORIA DE LA EXPEDICIÓN

 https://app.box.com/s/jxdksbj2953p7aqno94nvq6w199cy3g0
 
https://app.box.com/s/egs47l42t4szczrz3d7543wav5lqg988BIBLIOGRAFÍA

La expedición de la Kon Tiki
Autor: Thor Heyerdahl
Año: 1951

https://app.box.com/s/bp6wf9tp5i5p051wyl9ewth3ncrxa3n9
 

REPRESENTACIÓN DE TIKIS

Los primeros habitantes de Hawaii viajaron desde la Polinesia hace aproximadamente mil años cargando consigo sus convicciones religiosas y espirituales. Los distintos dioses de Hawaii y de la Polinesia fueron representados por tikis. El nombre tiki se refiere a distintos tipos de imágenes usadas en toda la Polinesia, desde imágenes que se empleaban en ceremonias de la tribu Maori en Nueva Zelanda, las esculturas moa en el este, hasta las imágenes de hoy en día de Hawaii.
En la mitología de la Polinesia, el tiki representa usualmente el primer ser humano en el planeta. Estas imágenes son utilizadas hoy en día en algunas culturas polinesias en contextos espirituales. No es poco común utilizar pequeños tikis para protegerse de la infertilidad en Nueva Zelanda.
Las estatuas tiki fueron talladas para representar la imagen de un Dios como una encarnación del poder (mana) de ese Dios. Con tikis bien tallados, tal vez las personas podrían obtener protección contra los daños, doblar la fuerza en los tiempos de guerra y ser bendecidos con cosechas exitosas.

EJEMPLOS / FORMAS Y PATRONES

 

ESTRUCTURA DE LA KON TIKICOCKLES - PROJECT

www.cockles-project.eu

ACTIVIDADES
 1. ¿Qué es el proyecto COCKLES?.
 2. ¿Qué beneficios aportan a la sociedad los berberechos? (Comentar detalladamente tres aspectos).
 3. Desde 2012 la MARTEILIOSIS está causando en Galicia mortalidades masivas de berberecho. Busca información relevante en internet sobre esta enfermedad.


BOLETÍN COCKLES 1


FILOXENIA
DETAILS


 


EXEMPLO
A seguinte táboa mostra un listado de especies [A,G] e un listado de posibles características [1,7]. A partir dela realiza o correspondente diagrama de Venn  e a árbore filoxenética.